1

Izjava o kolačićima

Izjava o kolačićima

(Zadnji put ažurirana u studenom 2020.)

Naša internetska stranica upotrebljava kolačiće (tzv. Cookies). Kolačići su malene datoteke s tekstom koje vaš internetski preglednik pohranjuje na vaše računalo. Prije postavljanja kolačića traži se vaša privola/suglasnost za njihovo postavljanje. Kolačiće možete izbrisati u bilo kojem trenutku nakon njihovog postavljanja. Molimo potražite u uputama proizvođača Vašeg preglednika informacije o postavkama.

 

Koje kolačiće koristimo i zašto

Koristimo privremene kolačiće

Radi funkcioniranja i individualiziranog iskustva pretraživanja upotrebljavamo tzv. privremene kolačiće (session cookies) koji nam pomažu da vas identificiramo dok koristite našu internetsku stranicu. Ovi „privremeni kolačići“ se automatski brišu čim zatvorite vaš preglednik. Uz to, upotrebljavamo kolačić „cookie notifier“ koji sprema Vašu odluku o tome jeste li suglasni s uporabom kolačića na našoj internetskoj stranici ili ne. Sprema se automatski nakon što kliknete na jednu od dviju dostupnih opcija.vaše prihvaćanje naših kolačića pohranjuje se na razdoblje od jedne godine od datuma takvog prihvaćanja. Ako odlučite odbiti naše kolačiće, vaša odluka pohranjuje se na razdoblje od 30 dana. Za to vrijeme vam se neće opet prikazivati kolačić-oglas.

Koristimo analitičke kolačiće

Alati čije kolačiće koristimo:

  • Google

  • Facebook

  • Mailchimp

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Putem odgovarajućih postavki na svom računalu, pregledniku ili mobilnom uređaju možete odbiti ili izbrisati kolačiće i nastaviti koristiti internetsku stranicu.

Koristimo kolačiće i dodatke (tzv. plug-ins) za društvene mreže

Ako aktivirate dodatke ili prikaze sažetaka sadržaja aktivnosti pružatelja usluga društvenih mreža (kao što je Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram i WhatsApp), vaš internetski preglednik će se povezati sa serverima odnosnih pružatelja i poslati vaše specifične korisničke podatke. Ovi dodaci i sažeci sadržaja aktivnosti deaktiviraju se prema zadanim postavkama (po default-u). Čim aktivirate takve dodatke ili prikaze sažetaka sadržaja aktivnosti (activity feeds), dajete svoju suglasnost za prijenos vaših podataka. Osim toga, ako ste trenutno prijavljeni na društvenu mrežu jednog od gore navedenih pružatelja, vaša aktivnost može se istovremeno povezati s vašim korisničkim računom.

Kako upravljati kolačićima

Imate pravo odbiti uporabu kolačića za ovu internetsku stranicu. Međutim, napominjemo da ako odaberete ne prihvatiti uporabu kolačića, nećete moći iskusiti u potpunosti sve funkcionalne prednosti ove internetske stranice. Ako odaberete izbrisati kolačiće, možda ćete morati još jednom potvrditi dijaloške okvire. Napominjemo da su vaše postavke kolačića uvijek povezane s internetskim preglednikom koji upotrebljavate pa postavke nemaju učinka ako koristite drugi internetski preglednik prilikom sljedećeg korištenja ove internetske stranice. Kako biste odbili upotrebu kolačića, morate prilagoditi postavke vašeg internetskog preglednika ili mobilnog uređaja. Ovdje možete izbrisati kolačiće po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku. Više informacija o tome kako to napraviti možete pronaći ovdje, ovisno o internetskom pregledniku kojim se koristite:

● Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

● Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

● Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

● Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Za više informacija, pogledajte našu Izjavu o zaštiti osobnih podataka

 

Cookie statement

(Last updated in November 2020)

Our website uses cookies. Cookies are small text files that your internet browser stores on your computer. Before placing cookies, your consent is given for setting them. You can delete cookies at any time after they are set. Please refer to your browser's manufacturer's instructions for setting information.

 

Which cookies we use and why

We use temporary cookies

For the purpose of functioning and individualized search experience, we use the so-called temporary cookies (session cookies) that help us identify you while using our website. These "temporary cookies" are automatically deleted as soon as you close your browser. In addition, we use a cookie notifier that stores your decision on whether or not you agree to the use of cookies on our website. It is saved automatically after you click on one of the two available options. Your acceptance of our cookies is stored for a period of one year from the date of such acceptance. If you choose to decline our cookies, your decision is stored for a period of 30 days. During this time, you will not be shown the cookie ad again.

 

We use analytical cookies

Tools whose cookies we use:

  • Google

  • Facebook

  • Mailchimp

 

These tools may collect and store technical data such as cookies, the IP address of the user and / or visitor, the identifier of the mobile device, browser data and the like, but they do not identify the person.

You can refuse or delete cookies and continue to use the website using the appropriate settings on your computer, browser or mobile device.

 

We use cookies and plug-ins for social networks

If you activate plug-ins or views of content feeds of social network service providers (such as Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, and WhatsApp), your web browser will connect to the servers of the respective providers and send your specific user data. These plugins and activity summaries are deactivated by default (by default). As soon as you activate such add-ons or activity feeds, you give your consent to the transfer of your data. In addition, if you are currently logged in to the social network of one of the providers listed above, your activity may be linked to your account at the same time.

 

How to manage cookies

You have the right to refuse the use of cookies for this website. However, please note that if you choose not to accept the use of cookies, you will not be able to fully experience all the functional benefits of this website. If you choose to delete cookies, you may need to check the dialogs again. Please note that your cookie settings are always linked to the internet browser you are using, so the settings have no effect if you use another internet browser the next time you use this website. To refuse the use of cookies, you must adjust the settings of your internet browser or mobile device. Here you can delete cookies at your own discretion at any time. More information on how to do this can be found here, depending on the internet browser you are using:

● Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

● Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

● Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

● Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

For more information, see our GDPR statement