1

Opća uredba o zaštiti podataka

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 


I
Unosom svojih osobnih podataka u registracijski obrazac i odabirom/klikom na „PRIHVAĆAM“ potvrđujem da sam kao Ispitanik /Ispitanica potpuno razumio/razumjela sve ovdje navedene činjenice i istovremeno dajem svoju suglasnost za obradu svih dostavljenih / unesenih osobnih podataka Voditelju obrade društvu AGENTIUS d.o.o., sa sjedištem na adresi Podbrežje XIII. 22, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 67839334058, čiji je Službenik za zaštitu podataka dostupan na e-mail adresi: gdpr@agentius.hr

II
Suglasan/Suglasna sam da se svi dostavljeni osobni podaci mogu obrađivati u sljedeću svrhu („Svrha obrade“):
Pružanje usluge digitalnog povezivanja Voditelja obrade, zdravstvenih radnika i ovlaštenih nositelja odobrenja za lijekove i/ili njihovih ovlaštenih predstavnika u Republici Hrvatskoj („Nositelji odobrenja“), ​regulacijskim tijelima (tijelima javne vlasti) koja vode registre zdravstvenih djelatnika i zadužena su za provođenje i vrednovanje trajne edukacije te izdavanje licenci/odobrenja za samostalni rad​, radi omogućavanja Nositeljima odobrenja provođenja aktivnosti oglašavanja i informiranja zdravstvenih radnika o lijekovima, u skladu s primjenjivim propisima i ovom Privolom kao i organiziranja digitalnih radionica, tečajeva i edukacija zdravstvenih radnika od strane Nositelja odobrenja i njihovih ovlaštenika u skladu s primjenjivim propisima i ovom Privolom, te radi omogućavanja ​regulacijskim tijelima (tijelima javne vlasti) koja vode registre zdravstvenih djelatnika i zadužena su za provođenje i vrednovanje trajne edukacije te izdavanje licenci/odobrenja za samostalni rad, ​provođenja aktivnosti njihove međusobne suradnje u skladu s primjenjivim propisima i ovom Privolom

III
Suglasan/Suglasna sam da se svi dostavljeni osobni podaci mogu dostavljati radi opisane obrade sljedećim Primateljima/Kategorijama primatelja: svim odobrenim i upisanim Nositeljima odobrenja za lijekove u Republici Hrvatskoj, sukladno službenoj evidenciji iz digitalne baze Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH („HALMED“), prema informacijama dostupnim na http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/​,​Hrvatskom liječničkom zboru (OIB: 60192951611), ​Ministarstvu zdravstva RH (OIB: 88362248492), Zakladi Hrvatska kuća srca ( OIB: 52207997111), Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (OIB: 75297532041),​regulacijskim tijelima (tijelima javne vlasti) koja vode registre zdravstvenih djelatnika i zadužena su za provođenje i vrednovanje trajne edukacije te izdavanje licenci/odobrenja za samostalni rad.

IV
Dostavljeni podaci biti će pohranjeni kod Voditelja obrade za cijelo vrijeme pružanja opisane usluge digitalnog povezivanja s bilo kojim od Nositelja odobrenja u cilju ispunjenja Svrhe obrade, a i nakon prestanka pružanja opisane usluge najviše 10 godina od ovog prihvata, osim ukoliko Ispitanik / Ispitanica naknadno ne odobri produljenje ovdje navedenog roka pohrane podataka.

V
U cijelosti sam upoznat/upoznata sa svim svojim pravima koja imam temeljem primjenjivih propisa u vezi sa zaštitom osobnih podataka, a posebno sa sljedećim pravima; da od Voditelja obrade zatražim u svakom trenutku; pristup svojim osobnim podacima, ispravak svojih osobnih podataka, brisanje svojih osobnih podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje osobne podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih osobnih podataka ili ulaganje prigovora na obradu svojih osobnih podataka. Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava mogu zatražiti direktno od Službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade.

VI
U cijelosti sam upoznat/upoznata s pravom da u bilo kojem trenutku povučem ovu Privolu, kao i da u bilo kojem trenutku podnesem prigovor nadzornom regulatornom tijelu.

VII
Izričito pristajem da obrada mojih osobnih podataka može uključivati i obradu u svrhu profiliranja i/ili automatiziranog donošenja odluka koje su zasnovane na takvoj obradi.

VIII
Izričito pristajem na mogućnost da se moji osobni podaci tijekom obrade mogu prenositi u treće zemlje izvan EU za koje u trenutku prijenosa ne postoji odluka o primjerenosti i/ili odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu osobnih podataka.

 

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

 

I
By entering my personal data in the registration form and selecting / clicking on "I ACCEPT" I confirm that as a Respondent I fully understood all the facts stated here and at the same time I give my consent for processing all submitted / entered personal data to the Head of Processing AGENTIUS doo, with headquartered at Podbrežje XIII. 22, 10 000 Zagreb, Republic of Croatia, OIB: 67839334058, whose Data Protection Officer is available at the e-mail address: gdpr@agentius.hr

II
I agree that all submitted personal data can be processed for the following purpose ("Purpose of processing"):
Providing a digital connection service to the Processing Manager, healthcare professionals and authorized marketing authorization holders and / or their authorized representatives in the Republic of Croatia (“Authorization Holders”), regulatory bodies (public authorities) that keep registers of healthcare professionals and are in charge of evaluation of continuing education and issuance of licenses / approvals for independent work, in order to enable the Marketing Authorization Holders to carry out activities of advertising and informing healthcare professionals about medicines, in accordance with applicable regulations and this Privilege, as well as organizing digital workshops, courses and education of healthcare professionals. and their authorized persons in accordance with the applicable regulations and this Privilege, and in order to enable regulatory bodies (public authorities) that keep registers of health professionals and are in charge of conducting and evaluating continuing education and issuing licenses / approvals for independent work, activities of their mutual cooperation in accordance with the applicable regulations and this Privilege

III
I agree that all submitted personal data can be submitted for the described processing to the following Recipients / Categories of recipients: all approved and registered Marketing Authorization Holders in the Republic of Croatia, in accordance with the official records from the digital database of the Agency for Medicinal Products and Medical Devices (HALMED) ), according to the information available at http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/, Croatian Medical Association (OIB: 60192951611), Ministry of Health of the Republic of Croatia (OIB: 88362248492), Croatian Heart Foundation (OIB : 52207997111), the Croatian Institute of Public Health (OIB: 75297532041), regulatory bodies (public authorities) that keep registers of health professionals and are responsible for conducting and evaluating continuing education and issuing licenses / approvals for independent work.


IV
The submitted data will be stored with the Processing Manager for the entire period of providing the described digital connection service with any of the Authorization Holders in order to fulfill the Processing Purpose, and after the termination of the described service for a maximum of 10 years from this acceptance, unless the Respondent subsequently approves the data storage period specified here.

V
I am fully aware of all my rights that I have under the applicable regulations regarding the protection of personal data, and in particular with the following rights; to ask the Processing Manager at any time; access to your personal data, correction of your personal data, deletion of your personal data, restriction of processing in relation to your personal data, exercise of the right to portability of your personal data or filing objections to the processing of your personal data. The exercise of any of the above rights may be requested directly from the Personal Data Protection Officer of the Processing Manager.

VI
I am fully aware of the right to withdraw this Consent at any time, as well as to lodge a complaint with the supervisory regulatory authority at any time.

VII
I expressly agree that the processing of my personal data may include processing for the purpose of profiling and / or automated decision-making based on such processing.

VIII
I expressly agree to the possibility that my personal data may be transferred during processing to third countries outside the EU for which there is no decision on the adequacy and / or appropriate safeguards for the protection of personal data at the time of transfer.